Communiqué - Covid19

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par le Gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus, le Secrétariat du Médiateur ainsi que le Contrôle externe des lieux privatifs de liberté ont mis en place les mesures suivantes, destinées à garantir une continuité de service :

Les bureaux ne sont plus accessibles au public jusqu’à nouvel ordre.

Les services peuvent être contactés :

- par téléphone, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 au (+352) 26 27 01 01,
- par e-mail à l'adresse ,
- par voie postale au 36, rue du Marché-aux-Herbes, L–1728 Luxembourg.

Le Secrétariat du Médiateur ainsi que le Contrôle externe des lieux privatifs de liberté vous remercient pour votre compréhension.


Den Ombudsmann gouf duerch d’Gesetz vum 22. August 2003 (fr) an d’Liewe geruff.

An senger Missioun als Mediateur vum Groussherzogtum Lëtzebuerg kritt den Ombudsmann Reklamatiounen iwwert d’Fonctionnement vun den Administratioune vum Staat an de Gemengen, esou wéi och vu den ëffentlechen Ariichtungen déi vum Staat an de Gemengen ofhänken.

Dat heescht, datt all Benotzer, dee mengt, datt eng Autoritéit an enger Affär déi am viregte Paragraph viséiert gouf an déi hien ubetrefft, net a Konformitéit zu hirer Missioun, déi se erfëlle muss, fonctionéiert huet oder géint d’Konventiounen, Gesetzer a Reglementer déi a Kraaft sinn, verstouss huet, kann, duerch eng individuell schrëftlech Reklamatioun oder duerch eng mëndlech Deklaratioun u séi Sekretariat, froen, datt d’Affär dem Ombudsmann zur Kenntnis bruecht gëtt.
Gesetz vum 22. August (fr)Geschäftsbericht 2021 (fr)Administrativ Richtlinnen (fr)